Replik till Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och PO Olsson (M) på insändare i UNT 26 juli 2020 med rubriken ”Vi fattar beslut baserat på kunskap”

Författare
Utgivningsdatum
2020-08-16

Insändare publicierad i Uppsala Nya Tidning (UNT), 16 augusti 2020.

Replik till Jacob Spangenberg (C), Margareta Widén-Berggren (S) och PO Olsson (M) på insändare i UNT 26 juli 2020 med rubriken ”Vi fattar beslut baserat på kunskap”. 

Det är bra att Östhammars kommuns politiska företrädare i frågan om kärnbränsleförvaret skriver att kommunens utgångspunkt för att granska alltid har varit och kommer fortsatt att vara den långsiktiga säkerheten och att beslut ska fattas baserat på kunskap.

Nästa steg i beslutsprocessen om slutförvaret för kommunen kommer då regeringen ställer frågan om kommunens inställning till att Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansöker om att lokalisera ett slutförvar för använt kärnbränsle till Forsmark. Kommunens svar, ja eller nej, till frågan behöver i högsta grad baseras på bästa möjliga kunskap om den planerade anläggningens konstruktion och förutsättningar att uppfylla kraven på långsiktig strålsäkerhet.

Det är positivt att kommunen ser fram emot en fortsatt dialog med intresserade aktörer.

Östhammars naturskyddsförening, där undertecknad är ordförande, ser fram emot och är positivt inställd till dialog. Kretsen och länsförbundet, riksföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan förmedla kontakt med oberoende forskare inom området. MKG stödjer föreningarna i arbetet med kärnavfallsfrågan. Vi vill gärna se att statliga Kärnavfallsrådet, som har en överblick av kunskapsläget och väl känner till kopparkapselproblematiken, ingår i dialogen. Även Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vars kompetens inom området kan behöva kompletteras med extern expertis, bör finnas med i en sådan dialog.

Hans Jivander
Uppsala

Utgivningsår