Angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Utgivningsdatum
2020-09-01

Länk till inspelning av kommunfullmäktigas extrasammanträde 13 oktober 2020 om "Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark": https://play.quickchannel.com/play/uk74k3 

PDF, 108 KB | Se också http://www.mkg.se/sthammar-f-rbereder-vetobeslut-i-f-rtid

Till:
Östhammars kommun
Box 66, 742 21 Östhammar

Österbybruk
den 1 september 2020

Angående Östhammars kommuns förberedelser kring vetobeslut om kärnbränsleförvarsansökan

Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss) har uppfattat att Östhammars kommun nu förbereder det så kallade vetobeslutet om kärnbränsleförvarsansökan, och att detta beslut planeras att tas på ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 13 oktober 2020.

Föreningen Oss avråder kommunen från att ta detta beslut i förtid, innan en eventuell fråga kommer från regeringen.

Företrädare för Östhammars kommun har under slutförvarsprocessen ofta påtalat att den långsiktiga säkerheten är viktigast för ett beslut om att godkänna ett kärnbränsleförvar i Forsmark.

Mot denna bakgrund uppmanar Oss kommunen att avvakta höstens behandling av de så kallade LOTförsöken i Äspölaboratoriet. Detta för att inte riskera att ett beslut tas på felaktiga grunder.

Det finns, som kommunen är medveten om, en vetenskaplig konflikt i huruvida den långsiktiga säkerheten är tillfredställande med ett förvar enligt KBS3-metoden - där inte minst det vetenskapliga underlaget kring kopparkapslarnas funktion ifrågasatts av både mark- och miljödomstolen och Kärnavfallsrådet.

Östhammars kommun har bland annat i sitt yttrande över kärnbränsleansökan till regeringen den 3 december 2019, uttalat ett stöd för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) bedömning i frågan om kopparkapslarna och den långsiktiga säkerheten.

Om kopparkapseln fungerar eller inte är en mycket viktig säkerhetsfaktor. Resultatet från de ovan nämnda LOT-försöken kan ge avgörande svar på om koppar är ett lämpligt kapselmaterial eller inte. Därmed kan SSM:s inställning till slutförvaret ändras, och även regeringens beslutsunderlag ändras. Östhammars kommun bör därför undvika att hamna i en situation där ett beslut tas där synen på den långsiktiga säkerheten ändras efter beslutet.

Östhammars kommun bör därför avvakta SKB:s LOT-resultat, SSM:s kvalitetssäkring av desamma, och regeringens fråga om kommunens inställning, innan ett beslut tas om att tillstyrka eller avstyrka att slutförvaret byggs.

För Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar,
Ordförande Åsa Lindstrand
Informatör Joakim Stormvall

Utgivningsår