Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2010-2011 (synpunkter senast den 17 augusti 2009)

Utgivningsdatum
2009-06-11

Källa: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Remisser/Remiss-av-Stralsakerhetsmyndighetens-forslag-till-karnavfallsavgifter-och-sakerhetsbelopp-for-aren-2010-2011/

 

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2010-2011

 

Enligt 6 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet ska Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för var och en av reaktorinnehavarna upprätta ett förslag till den kärnavfallsavgift som reaktorinnehavaren ska betala. SSM ska ge reaktorinnehavaren samt berörda myndigheter, kommuner och organisationer tillfälle att yttra sig över avgiftsförslaget.

Förslaget ska, enligt 8 § förordningen, sedan synpunkter inhämtats, överlämnas till regeringen för beslut. Tillsammans med förslaget till avgifter ska enligt 20 § förordningen lämnas förslag till finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp (för vilka säkerheter ska ställas) för varje reaktorinnehavare.

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för åren 2010-2011

Synpunkter ska ha inkommit till SSM senast den 17 augusti 2009. Synpunkter skickas till registrator@ssm.se eller till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16  Stockholm. Använd referens 2009/123.

 

Utgivningsår