Om nio månader ska en viktig fråga avgöras i Sverige

Om nio månader ska en viktig fråga avgöras i Sverige. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) kommer i maj - juni månad 2009 att välja plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Valet står mellan Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun. Båda kommunerna har varit engagerade i förvarsfrågan i femton års tid.

Sverige har ett omfattande kärnkraftsprogram där närmare hälften av Sveriges elenergi produceras med hjälp av de tio reaktorer som finns i drift.

Den ger oss en viktig del av vår elförsörjning och den kommer att fortsätta göra det i många år framöver. Bakom den uppfattningen råder det numera också bred folklig och politisk uppslutning. Reaktorerna producerar förutom elektricitet, också högaktivt avfall som måste tas om hand på ett säkert sätt. Kravet är att hålla avfallet avskilt från mänskligt liv under minst 100 000 år.

De generationer av svenskar som använt elenergin producerad i kärnkraftsanläggningarna, måste också ta ansvar för att avfallsfrågan löses på ett så bra sätt som möjligt. Grunden för allt klokt miljöarbete är det som formulerades i den så kallade Brundtlandtrapporten "Vår gemensamma framtid". Där definieras hållbarhet som en utveckling som "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Detta anser vi måste vara vägledande för hur vi hanterar det använda kärnbränslet i framtiden. De som lever efter oss, ska kunna göra valet om de vill använda kärnbränslet för något annat ändamål som vi i dag inte kan förutse. De som lever efter oss ska också kunna göra valet att slutförvara avfallet i det förvar vi bygger nu.

Beslutet om vi ska ha ett "slutförvar" eller "djupförvar" måste således bottna i ett sådant hållbarhetsperspektiv. Ansvaret för finansieringen av ett slutförvar ligger på industrin, helt i enlighet med principen "förorenaren betalar".

Kommunerna har en stor roll i arbetet med att lösa frågan om förvaring av det använda bränslet. Vi gör det på flera sätt:

  • Förtroendevalda och medborgare bereds möjlighet att informera sig om hur ett förvar kan påverka kommunerna.
  • SKB har på kommunernas begäran genomfört ett flertal samhällsutredningar om hur ett förvar kan tänkas påverka.
  • Kommunernas egna projektorganisationer arbetar med en konsekvent genomlysning av projektets alla delar, men med prioritet för säkerhetsaspekterna.

Länsstyrelsen, Miljödomstolen och den nya Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att granska en slutlig ansökan från SKB och den kommun som väljs kommer slutligen att få frågan från regeringen, om vi accepterar ett förvar.

Kommunerna arbetar målmedvetet för att förtroendevalda och medborgare ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta ställning. Östhammars och Oskarshamns kommuner har vid ett flertal tillfällen krävt att regering och riksdag anslår tillräckliga resurser för en kompetent granskning. Vi kräver också att regeringen tar ställning inom rimlig tid till en ansökan. Det är inte hållbart ur säkerhetssynpunkt att man som i dag lagrar det använda kärnbränslet under långa tider i CLAB.

Östhammars och Oskarshamns kommuner har nu under mer än femton år engagerat sig djupt i denna egentligen nationella fråga. Det är rimligt att även den kommun som inte väljs ska få se resultat av nedlagt arbete.

Därför har de båda kommunerna i en skrivelse till SKB krävt att den som inte väljs ska få mervärden i form av andra satsningar, vilket ökar engagemanget i processen. Spin-off-effekten från etableringen av ett djupförvar kommer troligen att vara betydande, vilket kommer att gynna företagande och kompetensutveckling i våra kommuner.

Vi är båda övertygade om att en etablering i den ena eller andra kommunen kan påverka kommunen och den omgivande regionen positivt. Den svåra uppgiften att ta hand om ett miljöfarligt avfall, kommer dessutom att vara löst för oss som lever nu och för kommande generationer.

Jacob Spangenberg (c) Peter Wretlund (s)
Ordföranden i kommunstyrelserna i Östhammar och Oskarshamn

Publicerad med olika rubrik bl. a.
2008-11-27: http://www.nyheterna.net/opinion/slutfoervar_mot_ett_avgoerande
2008-11-28: http://www.barometern.se/nyheter/debatt/om-nio-manaders-avgors-det(1001688).gm