Uttalande från Nordisk folkriksdag (NFR) 2007 i Helsingfors, 5 augusti 2007

Författare
Utgivningsdatum
2007-08-05

Source: http://www.fritnorden.dk/NF2007/uttalande%20NFR2007.html

Ja till självständigt och självförsörjande Norden

Det finns alternativ till EU-medlemskap! Det visar Norges och Islands respektive Schweiz relation till Europeiska unionen (EU). Europeiska frihandelsorganisationen (Efta) och bilaterala avtal med EU är en bättre samarbetsmodell för Norden än EU-medlemskap. I synnerhet Schweiz bilaterala avtal med EU – som säkrar fri handel och fri rörlighet för människor – är en alternativ modell till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den modellen säkrar ett lands suveränitet mycket bättre än EES-avtalet. EES-avtalet är i praktiken överstatligt inom avtalsområdet, men säkrar suveränitet på de områden avtalet inte omfattar, till exempel ekonomisk och monetär union, jordbruks- och fiskepolitik, utrikeshandel och utrikespolitik.

Nordisk folkriksdag vill samla Norden utanför EU och motverka varje steg som knyter ett enskilt nordiskt land närmare EU. Vi vill istället utveckla nordiskt samarbete och andra former av mellanstatligt samarbete:
• Fördjupa och bredda det nordiska samarbetet.
• Utveckla alternativ till EU-medlemskap inom ramen för Efta och bilaterala avtal.

Det finns också alternativ till en atomkrafts- och oljebaserad energiförsörjning. Norden kan – som kanske ingen annan region i världen – bli sjävförsörjande på förnybar energi inom loppet av 25 år. Det visar Greenpeace Nordens studie ”Et nordisk energiscenario” från 2006. Därför kräver Nordisk folkriksdag:
• Utveckling av vindkraft, bioenergi, kraftvärme, värmepumpar och solceller.
• Avveckling av all atomkraft i Sverige och Finland till 2025.
• Avveckling av alla fossila bränslen i Norden till 2030.
• Stopp för uranprospektering, uranbrytning, import och export av radioaktivt avfall i Norden samt radioaktiva sjöstransporter i Östersjön, världens mest radioaktiva hav.

Nordisk folkriksdag (NFR) protesterar mot planerna på nya atomkraftverk i Finland och särskilt mot Sveriges och Finlands förslag att anlägga oåterkalleliga slutförvar för sitt använda kärnbränsle vid Östersjön.

Nordisk folkriksdag 2007 var den fjortonde folkriksdagen. Den arrangerades i Helsingfors den 2–5 augusti och samlade ett femtiotal deltagare från alla fem nordiska länder. Årets arrangörer var Frit Norden Danmark, Fritt Norden Norge, Fritt Norden Sverige,  Alternativ till EU (Finland) och Heimssyn (Island).

Nordiska ministerrådet ställde sig tyvärr negativt till NFR 2007 genom att vägra anslag till tolkning mellan finska och skandinaviska. Däremot gav Svenska kulturfonden i Finland stöd till ett omfattande kulturprogram, som NFR tackar för. Olika organisationer och enskilda gav också bidrag till NFR.

För mer information, kontakta
Finland: Gerd Söderholm, telefon +358 50-567 02 79
Damark: Jesper Morville, telefon +45 3963 3537
Norge: Torbjørn Dahl, telefon +47 6126 1458
Island: Anna Björnsson, telefon +354 565 07 58
Sverige: Jörgen Bengtson, telefon +46 706 60 55 60
www.fritnorden.dk

Utgivningsår