Slutförvaring av radioaktivt högriskavfall vid Forsmark

Författare
Utgivningsdatum
2009-06-15

 

PDF (17 KB)

Från:
Eckerö kommun Kommunfullmäktige
2009-06-15

Till:
Svensk Kärnbränslehantering AB
Box 250
101 24 STOCKHOLM

För kännedom: Ålands landskapsregering
Miljöministeriet, Helsingfors

 

Slutförvaring av radioaktivt högriskavfall vid Forsmark

 

Eckerö kommun har noterat att styrelsen för Svensk Kärnbränslehantering AB, föreslår Forsmark i Östhammars kommun som lokalisering av ett geologiskt slutförvar av kärntekniskt högriskavfall från använt kärnbränsle och radioaktivt driftavfall från svenska reaktorer. Slutförvaret föreslås ske på 500 meters djup under Östersjön utmed den svenska kustlinjen och inte långt från den åländska territorialvattengränsen. Den totala deponin har beräknats uppgå till 12.000 ton radioaktivt material.
 
De nordiska miljökonventionen skänker landskapet Åland och de åländska kommunerna talerätt i miljökonsekvensbedömningen vid val av slutförvaringsplatsen med hänsyn till dess geografiska belägenhet i Ålands omedelbara grannskap.
 
Eckerö kommun är som turistkommun beroende av en sund och ren miljö. Östersjöns vattenkvalitet är därmed ett grundelement för bygdens och hela Ålands miljö och näringsstruktur. Riskerna för att en långsiktig geologisk påverkan eller olyckor i samband med sjöburna transporter till Forsmark av radioaktivt material, skulle kunna förorsaka utläckage och kontamination av vattenområdena, kan inte negligeras eller uteslutas.
Den låga vattenomsättningen i Östersjön har redan medfört en dokumenterad ackumulation av radioaktiv strålning. Alla försiktighetsmått borde därmed leda till slutsatsen att en landbaserad slutförvaring av radioaktiva restprodukter är att föredraga framför ytterligare riskexponering i sårbara marina miljöer.
 
Eckerö kommun önskar medelst ett enhälligt beslut i kommunfullmäktige, framhålla värdet av en fortsatt öppen miljökonsekvensbedömning. Eckerö kommun betonar att på nuvarande kunskapsnivå bör förslaget om slutförvaring under Östersjön i kustnära vatten-områden avslås. Denna skrivelse tillställs också det självstyrda Ålands landskapsregering och Finlands miljöministerium med en hemställan om stöd för de försiktighetsmått och den riskminimering som Eckerö kommun förespråkar vad gäller slutförvaring av radioaktivt avfall i marina miljöer.
 
 
MarieLöfström
Kommunfullmäktiges ordförande
 
Jörgen Lundqvist
Kommundirektör

 

 

Utgivningsår
Bilaga Storlek
ekero_kommun20090615.pdf 16.46 KB