Yttrande över SKB:s ansökan om KBS-3 metoden för kärnavfallslagring, mål nr 1333-11, aktbilaga 473