Gröna kvinnors yttrande över Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88

Author(s)
Publication date
2009-12-30

SOU 2009:88 kan laddas ned på
http://www.regeringen.se/sb/d/11597/a/134558 och pressmeddelanden från Miljödepartementet 2 november 2009 finns på
http://www.regeringen.se/sb/d/12266/a/134541

Se också:

Bryntse, Göran.  2009-12-31.  Folkkampanjens yttrande över Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar, SOU 2009:88. Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation (SERO).  2009-12-20.  Remissvar från SERO på SOU 2009:88 - Kärnkraft – nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar.


 

Gröna kvinnor är en politiskt, religiöst och fackligt fristående organisation som arbetar för att organisera kvinnor att ta aktiv del i samhällsbygget utifrån feministisk synvinkel.Vi har några synpunkter att framföra angående rubricerad SOU.

 
Den lag som den statliga utredningen föreslås ska avskaffas, lagen om kärnkraftens avveckling, föregicks av ett omfattande folkrörelsearbete och en folkomröstning.
 
Olika statistiska undersökningar har genom åren påvisat att fler kvinnor än män har varit engagerade i frågan om kärnkraftens vara eller icke vara och velat avveckla den, bl. a SOM institutet. Genusforskning styrker också att kvinnor är mer benägna än män att se till långsiktig hållbarhet och till försiktighet, bl. a Naturvårdsverket och Totalförsvarets Forskningsinstitut. Gröna kvinnor kan inte se att regeringen har kommunicerat utredningen med Sveriges kvinnoorganisationer. Förslaget om en ny Kärntekniklag och avskaffandet av lagen om kärnkraftens avveckling har inte heller tagits upp på regeringens Jämställdhetsråd. Ur Jämställdhetssynpunkt måste denna regeringens bristande kompetens om frågans avgörande betydelse för alla samhällsmedborgare betraktas som en ren diskriminering. Generellt sett kan konstateras att en kort remisstid missgynnar frivilliga organisationer och folkrörelser. Gröna kvinnor menar därför att remisstiden på två månader bör utökas och att remissrunda nummer två görs väsentligt mer omfattande. Till den nya remissrundan bör utredningen publiceras tillsammans med första omgångens remissvar.
 
Det nya lagförslaget fråntar en regering möjligheten att stänga en kärnkraftsreaktor av energipolitiska skäl. Gröna kvinnor motsätter sig bestämt att överlämna kärnkraften till marknaden. En verksamhet som vid felhantering kan ödelägga hela landet och döda dess befolkning är inte att betrakta som vilken energiaffär som helst. Den kräver politiskt ansvar. Gröna kvinnor menar därför att lagen om kärnkraftens avveckling (1997:1320) ska fortsätta gälla av energipolitiska och samhällsdemokratiska skäl.
 
Statlig forskning från Tyskland påvisar att de radioaktiva utsläppen till luft och vatten som sker kontinuerligt vid kärnkraftsdrift har påverkan på dem som bor och växer upp i kärnkraftsverkens närhet. Om ett nytt kärnkraftverk ska byggas, vilket vi avstyrker, måste de som bor i området få ha en möjlighet att säga ifrån. Därför säger Gröna kvinnor bestämt nej till utredningens förslag om att avskaffa det kommunala vetot mot nya kärnkraftsverk enligt miljöbalken 17 kap 6 §.  
 
I dag finns en väldokumenterad bristfällig säkerhetskultur på våra kärnkraftsverk. Utredningen föreslår att den nya sammanslagna myndigheten SSM, Strål säkerhets myndigheten, i framtiden ensam ska sköta all tillsyn. Vi anser att lokal kompetens och lokalt ansvar då går förlorad. Gröna kvinnor ser den regionala kontrollen av kärnkraftsverken som ett omistligt komplement till SSM och menar därför att de tre berörda Länsstyrelserna ska ha kvar ansvaret som tillsynsmyndigheter för kärnkraftsverken.
 
När det gäller att ta ekonomiskt ansvar för en kärnkraftsolycka så menar vi att kärnkraftsbolagen ska ta allt ansvar själva. Ingen övervältring av kostnader på samhället ska ske. I utredningen föreslås ett begränsat ansvar som det dessutom ska gå att slippa ifrån. Värsta scenario om en kärnkraftsolycka skulle inträffa är att kärnverksamheter så som skola, sjukvård, omsorg eller polis ska bekosta en sanering efter en kärnkraftsolycka. Hur ska det gå till, vad ska då lågprioriteras för att betala? Gröna kvinnor avvisar därför bestämt förslaget om att regeringen ska ges möjlighet till undantag för skadeståndsansvar och att fullt ansvar ska utkrävas av bolagen.
 
Slutligen vill Gröna kvinnor påminna om att kärnkraft kräver uran och att alla de platser där uranbrytning i dag sker har stora oreparabla miljöproblem. Vi vill också påminna om att det ännu inte finns någon lösning på hur kärnkraftens avfall, som är livsfarligt i hundratusentals år, ska slutförvaras. Mot bakgrund av denna verklighet finner Gröna kvinnor utredningens förslag om ny kärntekniklag och att avskaffa lagen om kärnkraftens avveckling politiskt totalt ansvarslös och demokratiskt förkastlig och avstyrker densamma.
 
Gröna kvinnor 2009-12-30 genom
Ewa Larsson, ordförande

www.gronakvinnor.se

 

Publication year