Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tar emot SKB AB:s Fud-2013 senast 30 september 2013

Monday 30 September 2013
Stockholm

Se också: Presentation av SKB AB:s Fud-2013 (i Stockholm 23 oktober 2013)

Källa: Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2013 - http://www.karnavfallsradet.se/sites/default/files/karnavfallsradet_vp_…

Fud-program 2013* (från Kärnavfallsrådet)

I slutet av september 2013 redovisar SKB sitt Fud-program 2013.

Kärnavfallsrådet har till uppgift att granska SKB:s Fud-program och lämna eget yttrande till regeringen i juni 2014. Rådet kommer därför att under hösten 2013 planera sitt granskningsarbete och även påbörja granskningen av programmet.

______________________________________

*FUD-program (enligt http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Karnkraft/Sa-fungerar-ett…)
FUD står för Forskning-Utveckling-Demonstration och är ett forskningsprogram som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) driver. Enligt kärntekniklagen ska SKB redovisa sina resultat till Strålsäkerhetsmyndigheten vart tredje år.