Archive

Found 654 results

Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Miscellaneous
Ward Philip.  2005-02.  A back-door come-back: Nuclear energy as a solution for climate change? World Information Service on Energy (WISE) and Nuclear Information & Resource Service (NIRS).  Download: wise-nirs200502-621-22_en.pdf (185.07 KB)
Westerlund Staffan.  2006-11.  Bakgrundsdokument till Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) från miljörättslig synpunkt. Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM).  Download: westerlund2006115.pdf (217.21 KB)
Törnqvist Mats.  1996-11-13.  Brev från Mats Törnqvist till Referensgruppen för förstudier i Östhammars kommun. Avfallsutskott, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.
Busby Chris, Hamdan Malak, Ariabi Entesar.  2010-06-07.  Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-Ratio in Fallujah, Iraq 2005–2009. Int. J. Environ. Res. Public Health 2010, 7, 2828-2837; doi:10.3390/ijerph7072828.  Download: busby-et-al-fallujah-iraq2005-2009.pdf (81.39 KB)